เกี่ยวกับ หจก.เลม่อน โกล์ด (แอล.เอ็ม.จี)

หจก.เลม่อน โกล์ด (แอล.เอ็ม.จี) เริ่มต้นจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายมะนาวสดในจังหวัด จึงได้นำผลมะนาวทุกส่วน ได้แต่ น้ำ เปลือก มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ที่สามารถใช้ได้ทั้งการอุปโภค บริโภค

ที่ตั้ง

116/1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

เริ่มต้นจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายมะนาวสดในจังหวัด ทำให้พบปัญหาผลผลิตที่บางครั้งมีเป็นจำนวนมากทำให้เกิดเกินความต้องการการบริโภคในตลาดและทำให้สินค้ามีราคาไม่แน่นอน อีกทั้ง การที่ผลผลิตมีมากเกินความจำเป็นทำให้เกิดการเน่าเสียได้ จึงได้คิดวิธีการแปรรูปมะนาวสดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาได้ โดยเริ่มจากการแปรรูปมะนาวสดเป็นน้ำมะนาว เพื่อยืดอายุการจัดเก็บให้ยาวขึ้นและสามารถนำมาใช้ในช่วงที่เกิดความขาดแขลนมะนาว เช่นในฤดูแร้ง ต่อมาได้รับความรู้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ที่มีการเผยแพร่ตามโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี ทำให้ดำเนินการตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการจัดทำผลิตผลทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างครบวงจร จึงได้นำผลมะนาวทุกส่วน ได้แต่ น้ำ เปลือก มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ที่สามารถใช้ได้ทั้งการอุปโภค บริโภค อีกทั้งยังดำเนินการตามแนวพระราชดำริ จัดทำผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรให้กลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Zero Waste)