เกี่ยวกับ บจก.ประกอบ บีฟ โปรดักส์

จุดเริ่มต้นของกิจการคือการทำฟาร์มโคเนื้อ ซึ่งได้ดำเนินการเป็นเวลา 15 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้จัดตั้ง บริษํทประกอบบีฟ โปรดักส์ จำกัด ขึ้นมา ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เช่น เนื้อโคขุนสด เนื้อโคขุนแช่แข็ง เนื้อโคขุนแปรรูป เช่น เนื้อสเต็ก สันในสเต็ก สันนอกสเต็ก ริบอายสเต็ก ทีโบนสเต็ก ลูกชิ้นเนื้อวัว เนื้อแดดเดียว เนื้อสวรรค์ ไส้กรอกเนื้อวัว เนื้อโคขุนต้มแซบ เนื้อโคขุนฮ่องเต้ ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล โดยได้รับมาตรฐาน อย. GMP และ HACCP เป็นต้น

ที่ตั้ง

131 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

ความเป็นมาของกิจการ

จุดเริ่มต้นของกิจการคือการทำฟาร์มโคเนื้อ ซึ่งได้ดำเนินการเป็นเวลา 15 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้จัดตั้ง บริษํทประกอบบีฟ โปรดักส์ จำกัด ขึ้นมา เพื่อจะทำธุรกิจในรูปแบบของโรงเชือด และการแปรรูปโคขุนในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบของเนื้อสด และเนื้อพร้อมทาน ภายใต้แบรนด์ เนื้อ พี เค (PK Beef) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เช่น เนื้อโคขุนสด เนื้อโคขุนแช่แข็ง เนื้อโคขุนแปรรูป เช่น เนื้อสเต็ก สันในสเต็ก สันนอกสเต็ก ริบอายสเต็ก ทีโบนสเต็ก ลูกชิ้นเนื้อวัว เนื้อแดดเดียว เนื้อสวรรค์ ไส้กรอกเนื้อวัว เนื้อโคขุนต้มแซบ เนื้อโคขุนฮ่องเต้ ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล โดยได้รับมาตรฐาน อย. GMP และ HACCP เป็นต้น บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านการผลิตและแปรรูปเนื้อวัว เนื้อโคขุน รายใหญ่ของประเทศไทยและยังมีผลิตภัณฑ์บางส่วนที่ได้ส่งออกไปต่างประเทศด้วย ปัจจับันกระบวนการผลิตของบริษัทมีความยืดหยุ่นสูง ที่จะสามารถผลิตในรูปแบบของ make-to-order เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร ที่ต้องเนื้อสดในรูปแบบต่างๆ สำหรับการประกอบอาหาร