เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยริมคลองฟาร์มสเตย์

ในปัจจุบันรัฐบาลมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนหลายหน่วยงาน เพื่อให้ชุมชนนั้นสร้างอาชีพ และช่องทางการหารายได้ให้สามารถเลี้ยงตนเองและสร้างชุมขนที่เข้มแข็ง บ้านน้อยริมคลองฟาร์มสเตย์อยู่ในแหล่งที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่เพียงพอ เช่น คลองธรรมชาติอย่างคลองพระสะทึง อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง สามารถนำมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ และประชาชนในพื้นที่ก็ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็น

ที่ตั้ง

7 หมู่ที่ 13 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250

ความเป็นมาของกิจการ

ปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเกษตรกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ กำลังเป็นที่นิยม โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มคนวัยทำงานจะนิยมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเกษตรเป็นอย่างมาก รวมถึงการสื่อสารและเทคโนโลยีเอื้ออำนวยต่อการผลิตสินค้า หรืออาหารออกจำหน่ายเป็นอย่างมาก และการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์โดยเฉพาะเรื่องการตลาด เรื่องการสรรหาลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนหลายหน่วยงาน เพื่อให้ชุมชนนั้นสร้างอาชีพ และช่องทางการหารายได้ให้สามารถเลี้ยงตนเองและสร้างชุมขนที่เข้มแข็ง บ้านน้อยริมคลองฟาร์มสเตย์อยู่ในแหล่งที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่เพียงพอ เช่น คลองธรรมชาติอย่างคลองพระสะทึง อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง สามารถนำมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ และประชาชนในพื้นที่ก็ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็น จึงได้รวมกลุ่มสมาชิกจัดตั้ง "วิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยริมคลองฟาร์มสเตย์" เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในเรื่องของการพักผ่อนพร้อมทานอาหารปลอดสารพิษ และเป็นแหล่งแปรรูปและจำหน่ายสินค้าชุมชน