เกี่ยวกับ กลุ่มเกษตรกรสวนส้มโอไทยทวีมณฑลนครชัยศรี

สวนส้มโอไทยทวี เป็นสวนส้มโอเก่าแก่จากถิ่นกำเนิดดั้งเดิม ซึ่งปลูกส้มโอมาอย่างยาวนานร่วม 50 ปีแล้ว จากการศึกษา สังเกต และเรียนรู้ในเรื่องธรรมชาติของส้มโอ และสภาพแวดล้อมในการทำเกษตร ทำให้
ดร. ทิมไทยทวีเจ้าของสวนมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนการทำเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความปลอดภัยและมีสุขภาพดีอีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ที่ตั้ง

41/2 หมู่ที่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

ความเป็นมาของกิจการ

เป็นสวนส้มโอเก่าแก่จากถิ่นกำเนิดดั้งเดิมมณฑลนครชัยศรีมากกว่า 50 ปี ทำมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ ซึ่งคุณพ่อเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถขยายพันธุ์สมโอจนจากภูมิปัญญาสิ่งที่ภาคภูมิใจคือปัจจุบันสวนไทยทวียังคงพัฒนา ต่อยอด ได้ตั้งเป็นจุดสาธิตในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เรื่องการผลิตส้มโอ แก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและบุคคลที่สนใจ อีกทั้งยังมีนิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆมาฝึกงานอย่างต่อเนื่อง ที่นี่เราเน้น การ ทำเกษตรปลอดภัยจากสารเคมี (Safety Agri-Fruit) เพรา ใส่ใจการผลิตที่คำนึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวกันอีกด้วย คงเอกลักษณ์ของรสชาติ ที่มีความอร่อย ไม่ขมซ่า เราไม่ได้ปลูกแค่ผลไม้ที่คุณภาพดี ปลอดภัยจากสารเคมี แต่เรายังปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ หันมา ใส่ใจการผลิตที่คำนึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวกันอีกด้วย” มาตรฐาน GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) รับรองโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาของกระทรวงพาณิชย์ว่า มาตรฐาน Good Agricultural Practice certification(GAP) OTOP 5 ดาว International Federation of Organic Agriculture Movements - IFOAM) เพื่อให้บริการรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์