เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาลเนื้อสัตว์เพชรบุรี

ตำบลท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เป็นชุมชนอิสลาม ซึ่งทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อเป็นอาหารและขายเนื้อวัวให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ

ที่ตั้ง

82 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

ความเป็นมาของกิจการ

ตำบลท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เป็นชุมชนอิสลาม ซึ่งทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อเป็นอาหารและขายเนื้อวัวให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2559 ราคาเนื้อวัวมีราคาตกลงอย่างมาก ทำให้เกษตรกรขาดทุนจากการขายเนื้อวัว ผู้นำและสมาชิกในชุมชนจึงร่วมกันหาทางออก โดยการจัดตั้งเป็นกลุ่มคนที่จะดำเนินการแปรรูปเนื้อวัวให้มีราคาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกลุ่มนี้มีสมาชิกเริ่มต้น 23 คนและเริ่มดำเนินการหาความรู้และขอให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมในการแปรรูปเนื้อวัว รวมถึงการสร้างมาตรฐานของโรงเชือดวัวในชุมชน ในการดำเนินงานในช่วงแรกคนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกได้รับเงินปันผลที่ดี ทำให้ดึงดูดคนในชุมชนเข้ามาร่วม จึงทำให้เกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาลเนื้อสัตว์ เพชรบุรี ซึ่งมีจำนวนสมาชิกในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 76 คน โรงเชือดวัวและอาหารต่างๆ ที่ทำจากเนื้อวัวได้รับการรับรองมาตรฐาน ฮาลาล และ อย. แล้ว