เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านบางป่า

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มบ้านบางป่าเกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกที่มาจากชุมชนโดยแรกเริ่มนั้นเป็นการดำเนินการโดยการผลิตแชมพู ครีมอาบน้ำจากพืชผลทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก

ที่ตั้ง

18 หมู่ที่ 1 ถนนราชาวดี ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

ความเป็นมาของกิจการ

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มบ้านบางป่าเกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกที่มาจากชุมชนโดยแรกเริ่มนั้นเป็นการดำเนินการโดยการผลิตแชมพู ครีมอาบน้ำจากพืชผลทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อถึงฤดูการผลิตทำให้มีผลผลิตเกินความต้องการของท้องตลาดและมีราคาถูก ได้แก่ มะนาว มะกรูด ต่อมาได้เพิ่มมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยในปี 2562 ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ และทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเพิ่ม ได้แก่ กล้วย ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากและราคาถูก โดยได้มีการนำกล้วยมาแปรรูปเป็นกล้วยผง กล้วยซีเรียล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากท้องตลาด อีกทั้งได้สร้างตลาดวิถีชุมชนตำบลบางป่าขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงกลุ่ม และเพื่อให้ชาวบ้าน ชาวเกษตรกร ในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง มีพื้นที่จำหน่ายผลผลิตของตัวเอง เป็นการหารายได้เสริมสู่ครัวเรือนของตน ทางกลุ่มวิสาหกิจนี้ยังดำเนินการแบบเปิด โดยเปิดให้สมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้ทั่วทั้งประเทศไม่จำกัดเฉพาะสมาชิกที่มีอยู่ในชุมชน แต่จำกัดเฉพาะคณะกรรมการการบริหารที่ต้องเป็นคนของชุมชนเท่านั้น ทำให้เกิดการขยายตัวของกลุ่มวิสาหกิจและเป็นที่รู้จักของท้องถิ่นอื่นอีกด้วย