เกี่ยวกับ หลากขะม้า

ชาวบ้านในหมู่บ้านได้เล็งเห็นถึงวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของกลุ่มแม่บ้านในชุมชน จึงได้ศึกษาวิธีการทอผ้าขาวม้า พัฒนาฝีมือและทักษะในการทอผ้าให้เกิดรวดายในหลายๆ รูปแบบ ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานที่ทำเสร็จแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านที่ว่างจากการทำงานประจำของตนเอง

ที่ตั้ง

155 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

ความเป็นมาของกิจการ

เนื่องจากชาวบ้านในหมู่บ้าน ได้เล็งเห็นถึงวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของกลุ่มแม่บ้านในชุมชนมาตั้งแต่ยุคของบรรพบุรุษ ในยุคปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านหินตั้งจึงได้ศึกษาวิธีการทอผ้าขาวม้าและเห็นว่ากำลังเป็นวัฒนธรรมที่กำลังจะเลือนหายไปในยุคสมัยนี้ เลยอยากให้คนรุ่นหลังได้รู้ถึงขั้นตอนและวิธีการทำต่างๆก่อนที่จะออกมาเป็นชิ้นงานที่เราสามารถใช้ประโยชน์ในด้านเครื่องนุ่งห่มได้ และที่สำคัญคือผ้าขาวม้าผลิตขึ้นมานี้ก็ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกประเภทหนึ่งที่ทำจากฝีมือชาวบ้าน และผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานที่ทำเสร็จแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านที่ว่างจากการทำงานประจำของตนเองอีกด้วย เมื่อชาวบ้านมีโอกาสได้พัฒนาฝีมือและทักษะในการทอผ้าให้เกิดมีลวดลายในหลายๆ รูปแบบ มีการคิดหาวิธีการนำสีจากธรรมชาติ เช่นจากเปลือกไม้ ใบไม้ รากไม้ ผลไม้ หรือส่วนอื่นๆ ของต้นไม้ ทำให้เกิดมีผ้าสีต่างๆ ขึ้นมาโดยการนำส่วนต่างๆ ของต้นไม้ ซึ่งไม้แต่ละชนิดให้สีต่างๆ กันนำมาต้มเคี่ยวจนได้ที่ นำเส้นฝ้ายลงย้อมจนได้สีตามที่ต้องการ แล้วนำไปทอเป็นผ้าผืนต่อไป