เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษตำบลบางโตนด

วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษบางโตนด เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มสมาชิกที่ทำนาปลูกข้าวในชุมชน ได้คิดวิธีการปลูกทางธรรมชาติให้ผลผลิตที่ดีโดยไม่พึงพิงสารเคมี จึงได้ทำการยกแปลงผักเหนือพื้นเพื่อลดศัตรูพืชรวมทั้งการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมรวมถึงการจัดซื้อยากำจัดศัตรูพืชชีวภาพ ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่ม มีความสดใหม่และได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP

ที่ตั้ง

37/6 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

ความเป็นมาของกิจการ

วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษบางโตนด เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มสมาชิกที่ทำนาปลูกข้าวในชุมชน โดยที่ผ่านมาสมาชิกในชุมชนประสบปัญหามาราคาข้าวผันแปรไปตามท้องตลาด ทำให้รายได้จากการทำนาบางปีไม่เพียงพอและไม่คุ้มทุน ทำให้มีแนวความคิดต้องการหารายได้เสริมที่นอกเหนือจากรายได้หลักจากการทำนาปลูกข้าว สมาชิกในกลุ่มจึงรวมตัวกันปลูกผักจากเวลาว่างหลังจากฤดูทำนาเพิ่อสร้างรายได้มาชดเชยกับต้นทุนของการปลูกข้าวที่มีราคาขายต่ำลง ทางกลุ่มจึงได้ปรึกษาหารือว่าปลูกผักอย่างไรที่แตกต่างจากที่อื่นและมีราคา จึงเริ่มต้นจากการปลูกผักสลัด เนื่องจากมีผู้ปลูกไม่มาก ราคาดีและเป็นที่ต้องการของท้องตลาด รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจเห็นความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทางอาหาร จึงคิดวิธีการปลูกทางธรรมชาติให้ผลผลิตที่ดีโดยไม่พึงพิงสารเคมี จึงได้ทำการยกแปลงผักเหนือพื้นเพื่อลดศัตรูพืชรวมทั้งการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมรวมถึงการจัดซื้อยากำจัดศัตรูพืชชีวภาพ ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่ม มีความสดใหม่และได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP