เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง

พัฒนาศักยภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน การทอผ้าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่สืบทอดกันมา นอกจากคุณค่าทางศิลปะแล้วยังเป็นการแสดงถึงแบบแผน

ที่ตั้ง

94 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190

ความเป็นมาของกิจการ

การสืบทอดความคิด ความเชื่อแบบแผนทางสังคมจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ และพัฒนาศักยภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน การทอผ้าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่สืบทอดกันมา นอกจากคุณค่าทางศิลปะแล้วยังเป็นการแสดงถึงแบบแผน บ้านหนองลิง อยู่ห่างจาก อ.สองพี่น้อง กิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบลุ่ม อาชีพหลักของคนที่นี่จะปลูกอ้อย ทำนาและรับจ้าง แต่เนื่องจากเกษตรกรส่วนมากประกอบอาชีพด้านเดียว เมื่อการเกษตรมีปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ จึงทำให้ประสบปัญหาการขาดทุน มีรายได้ไม่เพียงพอ จึงทำให้ต้องกลับมาคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น ต่อมา 22 เมษายน 2545 นางนิตยา ใจโตได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการทอผ้าให้กับคนในชุมชน และได้มีการรวมกลุ่มคนที่สนใจที่จะร่วมสืบทอดการทอ้า และสร้างรายได้ นอกจากการทำเกษตรกรรม จึงเกิดการรวมกลุ่มของแม่บ้านบ้านหนองลิง โดยมีการระดมทุนโดยให้สมาชิกถือหุ้น มีการปันผล มีการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับกลุ่ม มีการทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย ให้สมาชิกทุกคนได้ทราบ มีการออมทรัพย์ และมีการจัดสวัสดิการเพื่อกลุ่มและชุมชน