เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พริกไทยตำบลแก่งหางแมว

จันทบุรีแหล่งกำเนิดพริกไทยจันท์ที่มีประวัติมายาวนาน เป็นสินค้าส่งออกชั้นดีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันยังถือเป็นพืชเอกลักษณ์ของจังหวัดที่กำลังอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI และกลุ่มแปลงใหญ่พริกไทย ม.1 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ถือเป็นกลุ่มแปลงใหญ่พริกไทยขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีความเข้มแข็งและประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเป็นอย่างดี

ที่ตั้ง

111/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

จันทบุรีแหล่งกำเนิดพริกไทยจันท์ที่มีประวัติมายาวนาน เป็นสินค้าส่งออกชั้นดีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันยังถือเป็นพืชเอกลักษณ์ของจังหวัดที่กำลังอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ผลงานจากการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน จึงทำให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้วันนี้สมาชิกของแปลงใหญ่พริกไทยทั้ง 33 ราย พื้นที่ปลูกพริกไทย 113 ไร่ มีรายได้ที่ดีขึ้น นำความอยู่ดีกินดีมาสู่ครอบครัว มีผลผลิตที่ได้สูงขึ้นเนื่องจากได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรในการนำเทคโนโลยีการผลิต ที่หลากหลาย รวมถึงหลักการบริหารจัดการแปลง จนทำให้พริกไทยที่ปลูกสามารถเจริญเติบโตได้ดี ไม่มีโรคแมลงมารบกวน ที่สำคัญผลผลิตที่ได้มีคุณภาพสูง ตรงต่อความต้องการของตลาด ไม่ว่าจะในเรื่องของความหอมและเผ็ดร้อนรวมทั้งมีการต่อยอดเพิ่มมูลค่าพริกไทยด้วยการนำมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญจำหน่ายให้กับผู้สนใจนำไปเป็นของฝากของที่ระลึก มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้มีความโดดเด่นดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคที่สำคัญอีกประการ มีการพัฒนาด้านการตลาดทั้งการสร้างแบรนด์สินค้าภายใต้ชื่อ “พริกไทยจันท์พันธุ์ดี” รวมถึงการขยายช่องทางจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นผ่านทาง