เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านฝ่ายท่า

แหล่งท่องเที่ยวที่ได้ดึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่นั้นมาเป็นจุดนำเสนอให้กับนักท่องเที่ยว โดยเน้นเป็นกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาระบบนิเวศป่าชายเลน

ที่ตั้ง

81/4 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

ความเป็นมาของกิจการ

วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวชุมชนบ้านฝ่ายท่าได้เริ่มก่อตั้งในปี 2560 โดยเริ่มแรกได้มีสมาชิกทั้งหมด 3 คน กิจกรรมเริ่มแรก คือ การปลูกป่าและเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน เพราะว่าแต่เดิมนั้นชุมชนบ้านฝ่ายท่าวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นอยู๋คู่กับธรรมชาติของป่าชายเลนและทะเลมานาน คนในชุมชนจึงมีความต้องการที่อยากจะอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนให้คงอยู่ เมื่อมีการจัดตั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงได้ดึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่นั้นมาเป็นจุดนำเสนอให้กับนักท่องเที่ยว โดยเน้นเป็นกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาระบบนิเวศป่าชายเลน กิจกรรมพายเรือคายัก ตลาดสินค้าชุมชน บ้านพักโฮมสเตย์ นวดแผนไทย การแปรรูปผลิตภัณฑ์จำหน่าย และ เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนให้กับนักเรียน นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจที่จะมาศึกษาดูงาน สามารถรองรับได้จำนวน 50 คนต่อครั้ง และบ้านพักสามารถพักได้จำนวน 30 ถึง 40 คน สำหรับบ้านพักทั้งหมด 8 หลัง