เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ศิลปะหัตถกรรมหล่อทองเหลือง บ้านท่ากระยาง จังหวัดลพบุรี

คุณบังอร เกื้อกระโทก และคุณอุทัย เกื้อกระโทก เข้ามาสืบทอดต่อภูมิปัญญาการหล่อทองเหลืองและมีการหล่อสินค้าประเภทของประดับหรือตกแต่งเพิ่มขึ้น เช่น รูปสัตว์ ต้นไม้ ใบไม้ น้ำพุ ฯลฯ

ที่ตั้ง

224 หมู่ที่ 1 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

ความเป็นมาของกิจการ

เริ่มต้นมาจากการที่คุณยายฮวย พุ่มขจร เป็นผู้ก่อตั้งโรงหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยางมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2498 โดยเริ่มจากการที่คุณยายฮวยเคยประกอบธุรกิจทำดินสอพองขายแต่รายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ จึงไปขอเรียนการทำทองเหลืองจากปู่ดำ ช่างทำทองเหลืองเก่าแก่ คุณยายฮวยเริ่มจากการนำเครื่องทองเหลืองส่วนใหญ่ที่เป็นพระพุทธรูปไปขายทางภาคเหนือได้รับผลตอบรับดีมากลูกค้าตามกลับมาซื้อถึงหน้าร้าน จึงริเริ่มทำแม่พิมพ์ที่สามารถหล่อเครื่อทองเหลืองได้คราวละมากๆขึ้นด้วยตัวเองจนเป็นอาชีพที่ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน คุณบังอร เกื้อกระโทก และคุณอุทัย เกื้อกระโทก ลูกสาวและลูกเขย เข้ามาสืบทอดต่อภูมิปัญญาการหล่อทองเหลืองและมีการหล่อสินค้าประเภทของประดับหรือตกแต่งเพิ่มขึ้น เช่น รูปสัตว์ ต้นไม้ ใบไม้ น้ำพุฯลฯ จนมีผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนทำเครื่องทองเหลืองและนำมาฝากขาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 จัดตั้งชมรมหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง มีห้องจัดแสดงสินค้า กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นหนึ่งในสินค้าโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP และในปี พ.ศ. 2563 จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้ความรู้สู่คนรุ่นหลังสืบต่อไป