เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชปลอดภัยและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลโรงช้าง

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชปลอดภัยและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรของที่มีในชุมชน อาทิ ข้าวไรซ์เบอรี่ มะขามเปรี้ยว มะนาวดอง และขนมกาละแม

ที่ตั้ง

174 หมู่ที่ 1 ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150

ความเป็นมาของกิจการ

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชปลอดภัยและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลโรงช้าง เป็นการรวมกลุ่มในชุมชนภายใต้ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงและต่อยอดเพื่อพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรของที่มีในชุมชน อาทิ ข้าวไรซ์เบอรี่ มะขามเปรี้ยว มะนาวดอง และขนมกาละแม โดยเป็นการนำผลผลิตที่เหลือจากการสำรองไว้สำหรับการบริโภค จึงได้พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งในปัจจุบันได้จำหน่ายสินค้าต่างๆ ผ่านการจัดนิทรรศการของหน่วยงานรัฐ รวมถึงการจำหน่ายที่ตลาดไท โดยเฉพาะกาละแมที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม