เกี่ยวกับ อื่นๆกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวและเชิงอนุรักษ์บ้านบานา (สะพานไม้บานา)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน (สะพานไม้บานา) ได้มีแนวคิดในการนำอัตลักษณ์ที่โดดเ่ด่น และไม่เหมือนใครเปิดเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติครอบคลุม 5 พื้นที่ คือ บานา ตันหยงลูโล๊ะ แหลมโพธิ์ บราโหม และบางปูเป็น

ที่ตั้ง

17/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

ความเป็นมาของกิจการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน (สะพานไม้บานา) ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายอนันท์ อาบูลี ทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์สำหรับกลุ่ม การรวมกลุ่มเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ทำอาชีพประมง 90 % เป็นประมงพื้นบ้าน และอีก 10% ประกอบอาชีพรับจ้างและอื่นๆ ทางกลุ่มได้มีแนวคิดในการนำอัตลักษณ์ที่โดดเ่ด่น และไม่เหมือนใครเปิดเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลนโดยเน้นให้สมาชิกรับผิดชอบในหน้าที่ตามอาชีพที่ตนเองถนัด การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติครอบคลุม 5 พื้นที่ คือ บานา ตันหยงลูโล๊ะ แหลมโพธิ์ บราโหม และบางปูเป็นพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี ความโดดเด่นที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของบ้านบานา ก็คือ สะพานไม้บานา ที่ทอดยาวออกสู่ท้องทะเล