เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนจ.เจริญ วิเศษฟาร์ม บ้านห้วยคันแหลน

วิสาหกิจชุมชน จ.เจิรญ วิเศษฟาร์ม บ้านห้วยคันแหลน ได้ขอจดทะเบียนเป็นวืสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อประกอบกิจการเป็นอาหารแปรรูปประเภทปลา ซึ่งจะประกอบไปด้วย ปลาช่อนแดดเดียว ปลานิลแดดเดียว และปลาส้มตะเพียน

ที่ตั้ง

51/3 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110

ความเป็นมาของกิจการ

วิสาหกิจชุมชน จ.เจริญ วิเศษฟาร์ม บ้านห้วยคันแหลน เป็นกิจการที่ต่อยอดจากบรรพบุรุษ ที่ได้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาช่อน ปลาตะเพียน ปลานิล สำหรับจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลาง ซึ่งเป็นอาชีพแบบเดิม ๆ จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าให้มากขึ้น จึงได้ขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน จ.เจริญ วิเศษฟาร์ม บ้านห้วยคันแหลน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อประกอบกิจการเป็นอาหารแปรรูปประเภทปลา ซึ่งจะประกอบไปด้วย ปลาช่อนแดดเดียว ปลานิลแดดเดียว และปลาส้มตะเพียน โดยเริ่มจำหน่ายที่ตลาดนัดในชุมชน และอยู่ระหว่างการพัฒนาช่องทางทางการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มจำหน่ายยอดขายให้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการผลิตทางกลุ่มได้ดำเนินการตามมาตรฐานในการขอมาตรฐานอาหารและยา (อย.) โดยใช้ระบบการอบลมร้อน ทางกลุ่มจะมีการขอรับรองมาตรฐานสินค้าชุมชน และมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ต่อไป นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชน จ.เจริญ วิเศษฟาร์ม บ้านห้วยคันแหลน จะเพิ่มช่องทางการทางตลาดออนไลน์มากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายให้กับกลุ่มต่อไป