เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรวัดบ้านบัว

ที่ตั้ง

1/1 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ความเป็นมาของกิจการ

เป็นการนำพืชสมุนไพรที่มีอยู่มากในท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครอบครัว