เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรทฤษฎีใหม่

ที่ตั้ง

136 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์

ความเป็นมาของกิจการ

ข้าวหอมมะลิวิถีสุรินทร์เกิดขึ้นเมื่อปี 2540 หลังฟองสบู่ คืนกลับภูมิลำเนา(คนปลูกคืนถิ่น) ปี 2542 จังหวัดสุรินทร์ประกาศยุทธศาสตร์จังหวัดเกษตรอินทรีย์สุรินทร์จังหวัดแรกประเทศไทย (โนวเจีย เมียนเซาะ “ภาษาถิ่น”) อยู่ดีมีสุขด้วยอาหารเกษตรอินทรีย์ จึงรวมกลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิสุรินทร์ (GI) บริโภคและจำหน่าย เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์จังหวัดสุรินทร์ หอมนุ่มอร่อยดีต่อสุขภาพ ที่มา “คนปลูกคืนถิ่น คนกินคืน” ภายใต้การผลิตคอโค ออร์แกนิค