เกี่ยวกับ น้ำพริกยาย่า

ที่ตั้ง

275 ต.เพี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์

ความเป็นมาของกิจการ

น้ำพริกยาย่าคิดค้นสูตรปรับปรุงพัฒนาคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนเพื่อกระจายรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงพัฒนากระบวนการผลิตในห้องผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานผ่าน อย. มีความตั้งใจผลิตสินค้าดี มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ต่อผู้บริโภค จึงศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ลองผิดลองถูกอยู่ตลอดเวลาจนได้มาตรฐาน อย. มาตรฐานอาหารปลอดภัย มผช.ฯลฯ