เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านมะเมียง

ที่ตั้ง

3 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ความเป็นมาของกิจการ

เป็นการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาในการไปขายที่พ่อค้าคนกลาง มารวบรวมผลผลิต แปรรูป และจำหน่ายเอง แก้ไข้ปัญหาตนเอง ครอบครัว กลุ่มชุมชน ท้องถิ่น และเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่อง ดิน น้ำ ลม ไฟ ภาคการเกษตร และสิ่งแวดล้อม