เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านชาสมุนไพร ตำบลหน้าถ้ำ

การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีอยู่หลายประการได้แก่ การแปรรูปสมุนไพร การทำขนม นวดแผนไทย ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (สวนมังคุดผสมผสาน) การจัดอบรม การตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพผู้เปราะบาง ซึ่งกลุ่มมีผู้นำที่มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีเครือข่ายผู้ผลิตที่เข็มแข็งได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาส่งเสริมในด้านต่างๆ

ที่ตั้ง

64/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

ความเป็นมาของกิจการ

สุชาติ สถะบดี จบการศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ทำงานเป็น Saleman กว่า 10 ปี ก่อนจะผันตัวมาทำเกษตรตามศาสตร์พระราชา และจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชาสมุนไพรตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลา ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 30 คน วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนหน้าถ้ำ วัดถ้ำคูหาภิมุขเป็นวัดที่สำคัญและเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดยะลา จัดได้ว่ากลุ่มมีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีอยู่หลายประการได้แก่ การแปรรูปสมุนไพร การทำขนม นวดแผนไทย ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (สวนมังคุดผสมผสาน) การจัดอบรม การตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพผู้เปราะบาง ซึ่งกลุ่มมีผู้นำที่มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีเครือข่ายผู้ผลิตที่เข็มแข็งได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาส่งเสริมในด้านต่างๆ สมาชิกได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการของกลุ่มสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกได้จริง เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิก มีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้แก่ น้ำมันสมุนไพร ชาเห็ดหลินจือ ยาหม่องไพร ยาดมสมุนไพร พิมเสน ขนมเปี๊ยะ