เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โพธิ์ศรีสุวรรณ

ที่ตั้ง

91 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

เริ่มต้นจากการทำเกษตรปลูกข้าว เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย การเกษตรใช้สารเคมี ยาฆ่าหญ้า วัวควายที่เลี้ยงไว้ไม่สามารถกินหญ้าของตนเองไม่ได้ สุขภาพเริ่มไม่ดี จึงได้เริ่มเข้าไปหาปราชญ์ชุมชนขอคำแนะนำในการทำเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่นั้นมาจึงได้เรียนรู้ ไปศึกษานำความรู้มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่เกษตรของตนเอง แต่การเปลี่ยนแปลงความคิดในการทำอินทรีย์ในพื้นที่รวมทั้งในครอบครัวตนเองไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากไม่มีใครเชื่อ จึงเริ่มการทดลองในแปลงนา 2 แปลง คือ ของตนเองเปลี่ยนการปลูกเป็นแบบอินทรีย์ และที่นาอีกแปลงของภรรยาปลูกโดยใช้สารเคมีแบบเดิม ผลที่ได้คือแปลงอินทรีย์ได้ข้าว 70 กระสอบ ไม่เป็นโรค แต่แปลงสารเคมีปุ๋ยเคมีได้ข้าวจำนวน 20 กระสอบ จึงได้รับการยอมรับจากครอบครัวและขยายไปยังเพื่อนบ้านในชุมชน ในปี พ.ศ. 2563 เริ่มขยายการปลูกข้าวหลากหลายสายพันธ์มากขึ้น เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมนิลสุรินทร์ ข้าวเหนียวลืมผัว และสร้างเครือข่ายทั้งในชุมชนหมู่บ้านและภายในจังหวัดขึ้น ภายหลังได้ขยายการทำปลูกข้าวแบบอินทรีย์ ไปยังการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ และเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง