เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าลายจวนตานีทรายขาว

จากรวมกลุ่มกันของสมาชิกแต่ละหมู่บ้านประมาณ 15 คน ที่ต้องการฟื้นฟูการทอผ้าไหมโบราณที่มีชื่อเสียงของตำบลทรายขาว

ที่ตั้ง

94 หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120

ความเป็นมาของกิจการ

วิสาหกิจชุมขน ผ้าจวนปัตตานี ก่อตั้งโดย นัชฎาภรณ์ พรหมสุข ได้รวมกลุ่มกันของสมาชิกแต่ละหมู่บ้านประมาณ 15 คน ที่ต้องการฟื้นฟูการทอผ้าไหมโบราณที่มีชื่อเสียงของตำบลทรายขาว เนื่องจากผ้าจวนตานีเคยสูญหายไป ซึ่งเริ่มแรกที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์อาชีพวัดช้างให้ แต่ทำมาประมาณ 1 ปี ก็ล้มเลิกการทำ เพราะว่าทอยากแต่ก็มีสมาชิกบางคนเห็นว่าน่าเสียดายหากจะล้มเลิกไป จึงได้ปรึกษากับ อบต. ตำบลทรายขาว ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตั้งกลุ่มในตำบลทรายขาวนับจนถึงปัจจุบัน จากนั้นจึงเริ่มหาวิทยากรมาฝึกอบรมสมาชิกตั้งแต่การทอผ้าขั้นพื้นฐานประมาณ 1 ปี ก็เกิดความชำนาญจึงเริ่มเรียนทอผ้าขั้นสูงคือ การทอผ้าไหมมัดหมี่ลายจวนตานี เป็นการทอผ้าลายโบราณเอกลักษณ์เดิม คือ ผ้าจวนตานีจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วน “เชิงผ้า” จะมีสีแดงล้วนและไม่มีลวดลาย ส่วนที่ 2 ส่วน “หัวผ้า” จะมีลวดลายที่ทอลงไป 5-6 ลาย โดยช่วงที่มีการเจอกันของลวดลาย ภาษาถิ่นเรียกว่า “จวน” เป็นส่วนที่ลวดลายมาบรรจบกัน และส่วนที่ 3 คือส่วน “ตัวผ้า”เป็นส่วนที่มีมากที่สุดของผ้าจะทอลวดลายเพียง 1 ลาย ที่นิยมทอกันได้แก่ ลายเข็มขัดทอง ลายตะเพียนทอง ลายดอกแฝกแฉก ลายปูเก๊ะ ลายดวงดาว