เกี่ยวกับ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสว่างวีระวงศ์

ที่ตั้ง

109/1 ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

ความเป็นมาของกิจการ

ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ มีอาชีพเพาะเลี้ยงปลานิลจำหน่าย แต่พบปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ คุณสุภาพรจึงได้มีแนวคิดในการนำปลานิลมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นการถนอมอาหารให้สามารถเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้น จึงรวมกลุ่มแม่บ้านเริ่มผลิตและแปรรูปสินค้าต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น องค์ความรู้ในการแปรรูปอาหาร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ การออกตลาดจำหน่ายสินค้า ฯลฯ นอกจากนี้ยังสร้างกลุ่มเครือข่ายในการรับซื้อและแปรรูปในอีกหลาย ๆ ชุมชน เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น