เกี่ยวกับ ริสา ชาร์โคล

ที่ตั้ง

218 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

ความเป็นมาของกิจการ

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ แปรรูปจากฟางข้าวอินทรีย์ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สนับสนุนคนในชุมชนให้มีรายได้