เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ ดำเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ การผลิตผ้ามัดย้อม ขายของฝาก/ของที่ระลึก ของสมาชิกกลุ่ม ทำโฮมสเตย์ชุมชน พานักท่องเที่ยวมาเรียนรู้การทำนาข้าวสังข์หยด สีขาวแบบโบราณ เป็นต้น

ที่ตั้ง

36 หมู่ที่ 5 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150

ความเป็นมาของกิจการ

จากปัญหาหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบในปี 2542 นางมาลี พันธ์วงศ์ ซึ่งเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้า ได้ทำการรวบรวมชาวบ้านจนมีกลุ่มสมาชิกชาวนาจำนวน 55 คน ทำนาข้าวอินทรีย์แบบปลอดสารพิษ โดยการเลิกใช้สารเคมี เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าว โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จากความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงและความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่ม ปัจจุบันข้าวสังข์หยดของทางกลุ่ม ได้รับมาตรฐานต่างๆ มากมาย เช่น OTOP 5 ดาว GMP GI PGS อย. และได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ในการรับซื้อผลผลิตไปขายในเครือเซ็นทรัล นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้จัดทำการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและบุคลากรที่มีความชำนาญในพื้นที่ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มอีกด้วย โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ การผลิตผ้ามัดย้อม ขายของฝาก/ของที่ระลึก ของสมาชิกกลุ่ม ทำโฮมสเตย์ชุมชน พานักท่องเที่ยวมาเรียนรู้การทำนาข้าวสังข์หยด สีขาวแบบโบราณ เป็นต้น