เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง

101 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

ไข่เป็ดเลี้ยงแบบไล่ทุ่งจากสมาชิก สมุนไพรที่นำมาพอกได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand)