เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าพื้นเมืองศรีวิชัย

ที่ตั้ง

110 ต.ปาแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

ความเป็นมาของกิจการ

เริ่มจากความต้องการกระจายรายได้สู่ชุมชนบ้านศรีวิชัย โดยเริ่มจากการนำกลุ่มทอผ้าเข้าสู่ OTOP 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำไร่ทำสวน อีกทั้งแม่แถมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานกลุ่มฯ เล็งเห็นว่า การใช้สีธรรมชาติในการย้อมฝ้าย ทำให้แตกต่างจากผ้าทอมือทั่วไป สีที่ได้จากธรรมชาติจะไม่ทำให้เกิดการแพ้สีหรือฝุ่น และขั้นตอนในการผลิตยังเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย วิสาหกิจชุมชน ตั้งขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาผ้าฝ้ายของกลุ่ม พัฒนาคุณสมบัติของผ้าฝ้ายให้ดีขึ้นกว่าเดิมและแก้ไขปัญหาของผ้าฝ้ายโดยการนำนวัตกรรมใหม่มาร่วมกับผ้าฝ้ายมีคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นที่แตกต่างจากที่อื่น และรักษาอัตลักษณ์ วัฒนธรรมของชุมชน