เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป

ที่ตั้ง

21 หมู่ที่ 2 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปบ้านย่านยาว เป็นจุดเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยนางจีรนันท์ ภาคอารี เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านย่านยาว มีองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น การทำปลาดุกร้า ปลาแดดเดียว น้ำพริกตะไคร้ หมูเปรี้ยว สามารถเป็นวิทยากรได้อย่างดี และมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทำต้นแบบสามารถทำเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ เนื่องจากมี ทำสวนปาล์ม ปลูกมังคุด ทุเรียน ปลูกพืชผักหลากหลายทั้งผักกินใบและผักเลื้อย ผักสวนครัวเพียงพอในการบริโภค ปลูกข้าวโพด ปอเทือง เลี้ยงปลา 5 บ่อ เลี้ยงไก่ไข่ 30 ตัว เลี้ยงเป็ดบ้านนา ลดต้นทุนการผลิต มีการผลิตปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง และใช้ผักตบชวา หยวก เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ นางจีรนันท์ ภาคอารี จึงมีแนวคิดที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ มาแปรรูปเป็นสินค้า เพื่ออกจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับชุมชน