เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งหนองบัวใต้ (สุวรรณฟาร์ม)

ที่ตั้ง

160 ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

ความเป็นมาของกิจการ

กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งตำบลหนองบัวใต้ได้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 จุดเริ่มต้นในการรู้จักคำว่าผึ้งพันธุ์ คือปี พ.ศ. 2541 ได้มีงบประมาณให้คัดเลือกตัวแทนเกษตรกรเข้าฝึกอบรมการเลี้ยงและเพาะขยายพันธุ์ผึ้งที่ศูนย์ผึ้งจังหวัดขอนแก่น โดยกรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรมและจัดซื้อจัดหาพันธุ์ผึ้งมาให้ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงผึ้งให้แก่เกษตรกรมาทดลองเลี้ยงเป็นจำนวน 10 กล่องทางอำเภอศรีบุญเรืองได้คัดเลือกเกษตรกรผู้สนใจเข้าอบรมรุ่นนั้นจำนวน 10 ราย นายนิคม โคตรสุวรรณในฐานะประธานกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งตำบลหนองบัวใต้ได้เป็นตัวแทนเข้าอบรมในครั้งนั้นด้วย ผลิตภัณฑ์จากสุวรรณฟาร์มเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งเอกลักษณ์เฉพาะของน้ำผึ้งสุวรรณฟาร์มเป็นน้ำผึ้งแท้จากผึ้งเลี้ยง โดยคัดสรรผึ้งพันธุ์ดีและเพาะเลี้ยงในเขตพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเลี้ยงมีแหล่งอาหาร ป่าไม้อุดมสมบูรณ์และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด