เกี่ยวกับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ตั้ง

134 ต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รวมหุ้นเพื่อจัดตั้งเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 40 คน มีวัตถุประสงค์ ต้องการปลูกและแปรรูปผัก ข้าว จิ้งหรีด และสินค้าเกษตรอื่นๆ ตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐาน Organic เพื่อจำหน่ายให้กับประชาขน ในจังหวัดหนองบัวลำภู และกลุ่มได้นำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ภายในกลุ่ม เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ และน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ภายในกลุ่ม เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ทำให้ชีวิตมีความสุข