เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านวังรีผลิตจานกาบหมาก

ชุมชนวังรี สร้างสรรค์กิจกรรมความดีที่อยากทำ  โดยการรวมกลุ่มภายใต้การนำ ของผู้ใหญ่ถวัลย์  จำใจ ผู้นำชุมชน นำทุนภายในชุมชน (กาบหมาก)  มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการทำภาชนะสำหรับใส่อาหารจากเปลือกหมาก มีการถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน ได้เรียนรู้ เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้เพิ่มสู่ครัวเรือนและชุมชนและยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่งด้วย

ที่ตั้ง

67/2 หมู่ที่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

ความเป็นมาของกิจการ

บ้านวังรี เป็นกลุ่มคนจากชุมชนบ้านวังรี รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรค์วัตถุดิบและสินค้าในชุมชนให้มีคุณค่า แรกเริ่มกำเนิดโดยมีสินค้าคือการท่องเที่ยว ธรรมชาติของชุมชนบ้านวังรี จังหวัดนครนายกยังคงดีอยู่มาก ชาวบ้านจึงมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อมาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นอาหารทานเล่น คือ ปลาร้าสมุนไพร พริกทอดกรอบ และของใช้ทั่วไป คือ จานกาบหมาก สินค้ามั้งหมดสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนนี้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจานกาบหมาก ได้มาจาก “ใบกาบหมาก” ที่ร่วงจากต้นอย่างไร้ค่า ผู้ใหญ่ถวัลย์ ผู้ใหญ่บ้านวังรี คิดดีนำมาเพิ่มมูลค่าและดีไซน์ให้เป็นภาชนะใส่อาหารคาและ หวาน กลายเป็นวัสดุธรรมชาติที่หายาก ถูกใจชาวรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม เป็นความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยและลูกค้าต่างชาติโหยหา