เกี่ยวกับ ร้านข้าวอินทรีย์วิถีดั้งเดิม

ที่ตั้ง

115 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

ความเป็นมาของกิจการ

กะติบโต มาจากการผสมของ คำว่า “กะติบ” ที่เป็นภาชนะใส่ข้าว ของคนท้องถิ่นอีสาน และ “โต” ภาษาถิ่นที่แปลว่าคุณ ฉะนั้น “กะติบโต” จึงมีความหมายรวมกันว่า “ข้าวของคุณ” ที่เกิดจากความมุ่งมั่นของคุณชัยยศที่ต้องการพลิกพื้นที่บ้านเกิดตนให้เป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์จากข้าว และธัญพืชที่มีการผสมผสานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค