เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ช้างเจริญ

ที่ตั้ง

268 ต.นาทม อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

ปัจจุบันการประกอบอาชีพของเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นการทำนาแบบการหว่านข้าวแห้งมีการใช้ปุ๋ยเคมีและยา ปราบศัตรูพืชกันมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตแล้วการใช้สารเคมียังเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีทั้ง ทางตรงและทางอ้อมทั้งผู้ผลิตเองและผู้บริโภค กลุ่มเกษตรกรใน ม.5 ถนน ต.นาทม อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี จึงมีแนวความคิดที่จะช่วยกันลดต้นทุนด้านการผลิต และได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ด้วยการลดรายจ่าย ลดต้นทุนการปลูกข้าวควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบกับได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเกษตรจังหวัด ด้านเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปข้าวและการสร้างกลุ่มเครือข่าย และหาสมาชิกที่มีแนวคิดที่คล้ายกัน จัดตั้งกลุ่มขึ้นนามกลุ่มเละ ต่อมาจึงมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนขึ้น เพื่อแปรรูปผลผลิตที่สมาชิกเกษตรกร ผลิตขึ้น เป็นการช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่