เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวบ้านเชียงกรม

ที่ตั้ง

117 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

ความเป็นมาของกิจการ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านเชียงกรม เริ่มก่อตั้งรวมกลุ่มปี 2560 กลุ่มผลิตข้าวแบบมาตรฐาน GMP และผลิตข้าวแบบมาตรฐานอินทรีย์โดยกรมส่งเสริมข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พร้อมกลุ่มได้ส่งข้าวเจ้ามะลิประกวด OTOP ได้รางวัล 5 ดาวและสีแปรรูปข้าวสีข้าวเป็นข้าวกล้องขายโดยมีข้าวมะลิ 105 ข้าวกล้อง ข้าวมะลิแดง 105 ข้าวเหนียวดำหรือ ข้าวก่ำข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมนาคี หรือ ข้าวกข 83 พันธุ์ใหม่ของหนองคาย ข้าวกล้องฮาง