เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าตูม

ที่ตั้ง

162/1 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี

ความเป็นมาของกิจการ

การก่อเกิดของกลุ่ม เกิดจากกลุ่มสตรีต้องการแปรรูปอาหารโดยการทำปลาร้าไว้กินเป็นภูมิปัญญาที่ ชาวบ้านท่าตูม สืบทอดวิธีการกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย ห้วย หนอง คลองบึง "ใน น้ำมีปลาในนามีข้าว" แต่ในฤดูแล้งจะมีความแห้งแล้งมากขนาดถึงอาหารการกินไม่เพียงพอ จึงคิดวิธีการเก็บถนอม อาหารไว้กินให้นานที่สุด จึงได้คิดวิธีทำการหมักปลา เพื่อเก็บไว้รับประทานให้นานที่สุด แนวคิดจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายาย ภูมิปัญญาการทำ "ปลาร้า" ไว้ใส่โอ่งและไห แล้วนำมาแปรรูปปรุงรสเป็นแจ่วบอง