เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรโนนเซียงค้ำ

ที่ตั้ง

175 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

ความเป็นมาของกิจการ

ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ สินค้าแปรรูปกล้วยที่สร้างรายได้ให้สมาชิกกลุ่ม ภายใต้ชื่อ "ภูทอง กล้วยฉาบ” โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับการพัฒนาและรักษาคุณภาพสินค้า จนได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ระดับ 3 ดาวของจังหวัดอุดรธานี ส่งจำหน่ายทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด รวมถึงกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังส่งขายบนห้างเซ็นทรัลอุดรธานี งานแสดงสินค้าต่าง ๆ จากหลายหน่วยงานที่มีทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ ทำให้สินค้าที่ผลิตได้ไม่พอกับความต้องการของตลาด