เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนข้าวเหนียวอินทรีย์โพนสูงรักษ์ถิ่น

ที่ตั้ง

241 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ความเป็นมาของกิจการ

ปัญหาสารเคมีที่ตกค้างในดิน ในน้ำ และตกค้างในผลิตผลทางการเกษตร ทั้งสัมผัสด้วยตนเอง ทำให้ชุมชนเกษตรได้รับผลกระทบ จึงริเริ่มหาแนวทางเพื่อลดปัญหาดังกล่าว ทางกลุ่มได้รวบรวมสมาชิกผู้ผลิตข้าว ซึ่งที่ผ่าน ๆ มาเกษตรกรทำนาตามวิถีที่เคยทำมาแต่เก่าก่อน เมื่อกำหนดเงื่อนไขว่า ต้องไม่ใช้เคมีทุกชนิดในแปลง ทำให้สมาชิกที่มีความตั้งใจจริงที่อยากทำข้าวปลอดสารเคมีมารวมกลุ่มกันและหันมาวมกลุ่มกันผลิตผลผลิตทางการเกษตรไร้สารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์