เกี่ยวกับ เซรามิคผีตาโขนครูอภิชาติ

ที่ตั้ง

293 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ความเป็นมาของกิจการ

อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมีประเพณีการละเล่นผีตาโขนมาแต่โบราณ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันตั้งแต่ปี 2525 และกว้างขวางขึ้นในปี 2530 มีนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางเข้ามาเพื่อชมประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนมากขึ้นทุกปี และมีความต้องการของที่ระลึกที่เป็นของพื้นบ้าน ผู้ผลิตจึงได้เข้าใจความต้องการของผู้คนที่มาท่องเที่ยว จึงได้ทดลองผลิตของที่ระลึกผีตาโขน ซึ่งแรก ๆ ก็ทำผลิตภัณฑ์พวกพวงกุญแจทำจากไม้มะขามและไม้ไผ่ ต่อมาจึงได้นำเรชิ่นมาทดลองผลิต แต่มีความเห็นว่าไม่ได้แสดงคุณค่าในความเป็นพื้นเมือง ผู้ผลิตจึงได้นำเครื่องปั้นดินเผามาผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้แสดงออกทางศิลปะและความมีคุณค่าของวัสดุที่มีในท้องถิ่น เช่น พวงกุญแจรูปหน้ากากผีตาโขน แจกันผีตาโขน กระดิ่งผีตาโขน เริ่มการเพิ่มผลผลิตด้วยการรวมกลุ่ม ชื่อว่า กลุ่มศิลปะพื้นบ้านผีตาโขนและเครื่องปั้นดินเผา มีสมาชิก 15 คน สำหรับการพัฒนารูปแบบนั้นได้พัฒนารูปแบบมาต่อเนื่อง พัฒนาสีเคลือบและงานเขียนที่จนถึงปัจจุบัน และได้เพิ่มการผลิตหน้ากากผีตาโขนด้วยกระดาษ เรียกว่า เปเปอร์ มาเช่ ผลงานที่ผลิตขึ้นได้รักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ที่แสดงออกซึ่งความประณีตให้ได้มาซึ่งความงามจากความเชื่อศรัทธาและต่อยอดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสืบไป