เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนดาวเรืองภูเรือ

ที่ตั้ง

57 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

ความเป็นมาของกิจการ

จุดเริ่มต้นของ วิสาหกิจชุมชนดาวเรืองภูเรือ เริ่มตั้งแต่ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับอำเภอภูเรือ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาแผนการเพาะปลูก ทำการตลาดร่วมกัน รวมไปถึงการหาตลาดใหม่ ๆ ของดอกไม้ จึงเกิดแนวคิดที่จะนำไม้ดอกไม้ประดับมาแปรรูปเป็นชาดอกไม้ เพื่อหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ที่ทำให้สามารถแปรรูปดอกไม้ได้ โดยผลิตภัณฑ์ก็ได้แก่ ชาดาวเรือง ชากุหลาบ ชาดอกไม้นานาชนิดที่ผสมรวมกัน ปัจจุบันก็ได้เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์