เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้สมุนไพรรัตนวาปี

ที่ตั้ง

253 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

เมื่อปี พ.ศ.2549 ผมได้ไปกราบนมัสการพระธุดงค์รูปหนึ่งที่มาปักกรดอยู่ท้ายหมู่บ้าน และได้เล่าปัญหาของการดำเนินชีวิตให้ท่านได้ฟัง หลังจากนั้นท่านได้เมตตาให้ความรู้เรื่องสมุนไพร ตลอดถึงการแปรรูป และได้บอกถึงสรรพคุณของสมุนไพรว่ามีคุณประโยชน์อย่างไร หลังจากนั้นผมจึงมีแนวคิดรวมตัวกับเพื่อนบ้านเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่ม โดยจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อปี 2550 มีสมาชิกประมาณ 15 คน เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ และยังเป็นการเผยแพร่ อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยในส่วนของอาคารที่ใช้ในการผลิตนั้นผมได้ อาคารหลังเก่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่แล้ว และได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่สำนักงานสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำ นับแต่นั้นเป็นต้นมาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร ตรา 7 พญานาคที่ทรงคุณค่าด้านเครื่องดื่มสมุนไพรไทย จนถึงทุกวันนี้