เกี่ยวกับ อารยะฟาร์ม

ที่ตั้ง

108 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ความเป็นมาของกิจการ

ข้าวอินทรีย์อารยะฟาร์ม ผลิตโดยชาวนา ผู้มีความมุ่งมั่นในการทำเกษตรธรรมชาติ เน้นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศก์ ไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น ปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องมายาวนานกว่า 30 ปี (เริ่มต้นปี2532) และได้พยายามรวมกลุ่มกัน เพื่อผลิตและแปรรูปกันเองภายในชุมชนสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวนา โดยก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด "อารยะฟาร์ม" ไม่มีการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิต และสมาชิกกลุ่มทุกคนต้องเลิกใช้สารเคมี ทุกแปลงต้องปฏิบัติอย่างเข้าใจ มองเห็นผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพตนเองและผู้อื่น การใช้แรงงานในแปลงนาต้องเป็นไปอย่างปลอดภัย ข้าวอินทรีย์ของเราทุกแปลงจะเน้นการปรับปรุงบำรุงดินเป็นหัวใจสำคัญที่สุด โดยจะไถกลบตอซังข้าว และใช้น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตเองในกลุ่มและใช้วัสดุและผลผลิตจากธรรมชาติ เช่น การทำปุ๋ยจากก้อนเห็ดเก่า การหมักปุ๋ยคอกกับแกลบ การใช้พันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับแปลงนา การใช้หลักการพยากรณ์ฤดูกาลเพื่อกำหนดช่วงการปลูกข้าว เพื่อผลิตข้าวที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า