เกี่ยวกับ วิสาหกิจสมุนไพรโฟล์ค

ที่ตั้ง

101-40 ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ความเป็นมาของกิจการ

จากภูมิปัญญาที่สะสมจากรุ่นสู่รุ่น ในการใช้สมุนไพรเพื่อการบำรุงร่างกาย และรักษาโรค ประกอบกับในช่วงสถานการณ์ที่สังคมยอมรับในการบำรุง และรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกมากขึ้น จึงทำให้เลือกที่จะนำเอาภูมิปัญญาความรู้มาประยุกต์ใช้ กับหลักการทางธุรกิจเพื่อสร้างกิจการที่เป็นทางเลือกให้กับสังคมได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และส่งต่อซึ่งองค์ความรู้แก่องค์กรที่สนใจ ได้นำไปสร้างผลงานทางวิชาการ และวิจัยเพื่อต่อยอดในการบำรุง และรักษาสุขภาพแก่ประชาชนต่อไป