เกี่ยวกับ วลช.เกษตรยั่งยืนตำบลหนองแคน

ที่ตั้ง

73 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ความเป็นมาของกิจการ

จากสภาพปัญหาราคาข้าวตกต่ำ หนี้สินชาวนา เพิ่มขึ้น เกิดการอพยพแรงงานเข้าเมืองครอบครัวขาดความ อบอุ่น เกษตรกรไร้ที่พึ่ง เครือข่ายเกษตรยั่งยืนตำบลหนองแคน โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ จึงได้ร่วมกันส่งเสริมการผลิต เกษตรอินทรีย์ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจาก ระบบเคมีมาเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ โดยการค้นหาทุน ชุมชน พัฒนาศักยภาพทุนชุมชน สร้างคนรุ่นใหม่ ให้เป็น กลไกหลักของการขับเคลื่อนงานพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจและทุนชุมชน ใช้การตลาดนำ การผลิต และเชื่อมโยงหน่วยงานภาคี เครือข่ายเกษตรยั่งยืนตำบลหนองแคน จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับมหาวิทยาลัยขอน แก่น และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ไทย (วว.) ได้ร่วมกันพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกรและร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ข้าวอินทรีย์ของเครือข่ายแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น ชา ขนม โคลนพอกหน้า เป็นต้น