เกี่ยวกับ หจก.ในทะเล

ที่ตั้ง

155/1 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

ทางเราได้มีแนวคิดที่อยากจะทำสินค้าของฝากของจังหวัดสกลนครที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจาก ในท้องถิ่น และจะดียิ่งขึ้นถ้าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นช่วยสร้างโอกาสการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเราก็ได้มีโอกาสที่ได้เข้าไปคุยกับทางสหกรณ์โคขุนโพนยางคำ จากข้อมูลที่ได้รับ ทำให้พบว่าโคขุนโพนยางคำ เป็นสหกรณ์ที่เลี้ยงวัวโคขุนโดยมีสมาชิกภายในกลุ่มสหกรณ์นี้มากกว่า 6,000 กว่าครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหารและบึงกาฬในบางพื้นที่ แบรนด์จึงนำส่วนที่สหกรณ์ขายไม่ค่อยได้มาต่อยอดพัฒนา กลายเป็นสินค้าเนื้อโคขุนโพนยางคำแปรรูป พร้อมรับประทาน เพื่อสร้างสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน