เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนธรณินอินทรีย์

ที่ตั้ง

12 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

กลุ่มธรณินอินทรีย์ (ชื่อเดิม) เป็นองค์กรเพื่อชุมชน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ด้วยสมาชิกเริ่มต้นจำนวน 11 คน โดยแรกเริ่มนางสาวอำนวย ใจศิริ ประธานกลุ่ม เป็นผู้ที่มีจิตอาสาได้เสียสละแปลงนา ที่ได้รับมรดกจากมารดากว่า 10 ไร่ ให้กับสมาชิก เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เกษตรอินทรีย์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน จดทะเบียนเป็น “วิสาหกิจชุมชนธรณินอินทรีย์” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 วัตถุประสงค์ไม่ใช่เพียงการผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้ผู้บริโภคเท่านั้น แต่เป็นเรื่องการรวมกลุ่มของคนในชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกษตรกรเลิกใช้สารเคมีในการผลิตพืชผักและอาหาร โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเกษตรกร