เกี่ยวกับ ไร่กาแฟขี้ชะมดบลูโกลด์

ที่ตั้ง

97 ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

ความเป็นมาของกิจการ

ไร่กาแฟขี้ชะมดบลูโกลด์ก่อตั้งเมื่อปี 2556 โดยเริ่มจาก การปลูกกาแฟที่ อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เริ่มจากการเพาะเลี้ยงชะมดเอง จนในปัจจุบันทำให้ไร่กาแฟขี้ชะมดบลูโกลด์ มีชะมดเยอะที่สุดในประเทศไทยมากกว่า 300 ตัวและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปีเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี นอกจากนั้นยังคำนึงถึงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชะมด โดยคิดวิธีการเลี้ยงในระบบนิเวศแบบเปิด ตามธรรมชาติให้ได้อยู่อย่างอิสระ แทนที่การกักขังไว้เพื่อกินกาแฟเพียงอย่างเดียว จนทำให้ปัจจุบัน ไร่กาแฟขี้ชะมดบลูโกลด์เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ชะมดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 500 ตัว ในอนาคตต้องการพัฒนาไร่กาแฟขี้ชะมดบลูโกลด์ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกกาแฟและเพาะพันธุ์ชะมด เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ ที่มั่นคงและรายได้ที่ยั่งยืน ให้กับคนในชุมชนและเกษตรกร “เพราะความสุขของเรา เริ่มต้นจากชุมชนที่เราอยู่”