เกี่ยวกับ ร้านมรุกข

ที่ตั้ง

304 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

ความเป็นมาของกิจการ

ร้านมรุกข ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 เดิมทีเคยเปิดร้านจำหน่ายผ้าพื้นเมือง งานฝีมือและสินค้าที่ระลึกในนาม ร้านนาคราช มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ภายใต้ชื่อบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครพนม จำกัด ด้วยความคลุกคลีกับชุมชนที่ผลิตและร่วมกันพัฒนาสินค้า จึงเกิดแนวคิดที่จะออกแบบสินค้า เพื่อยกระดับงานฝีมือชุมชนและผ้าไทยไปสู่ตลาดใหม่ โดยนำมาพัฒนาเพื่อให้จับต้องได้ง่าย ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่นิยมใช้สินค้างานฝีมือ