เกี่ยวกับ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด

ที่ตั้ง

68 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

ความเป็นมาของกิจการ

สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จัดตั้งเนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพ จึงรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านเงินทุน โดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ยึดอาชีพทำนาปลูกข้าว ทำไร่และสวนยางพารา ต่อมาในปี 2543 สหกรณ์ได้ส่งเสริมให้สมาชิกหันมาเลี้ยงโคขุนคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้ โดยแบ่งกลุ่มตามห่วงโซ่การผลิต ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงแม่พันธุ์ กลุ่มผลิตลูกโค กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนและด้านการตลาด ซึ่งแต่เดิมโคขุนจะส่งไปชำแหละที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด จังหวัดสกลนคร ต่อมาเกษตรกรได้หันมาเลี้ยงโคขุนมากขึ้น จำนวนการเลี้ยงโคขุนของสหกรณ์มีปริมาณสูงเป็นลำดับต้นๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมีการเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์ที่เป็นเครือข่ายผู้เลี้ยงโคขุนอีก 25 แห่งใน 15 จังหวัด สหกรณ์จึงสร้างโรงชำแหละของสหกรณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนออกจำหน่าย