เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลอดหนี้

ที่ตั้ง

144 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ความเป็นมาของกิจการ

คุณธิติมา ทองจันทร์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลอดหนี้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และสมาชิกได้ศึกษาอบรมจากแหล่งเรียนรู้ทั้งของส่วนราชการและองค์กรเอกชนมาหลายที่หลายแห่ง จนมีความรู้ความชำนาญและเกิดความมั่นใจ จนสามารถผลิตชาผักหวานป่าออกจำหน่าย ใบผักหวานป่าที่นำมาผลิตเป็นชาจะใช้ใบลำดับที่ 5 ของยอด โดยนับจากปลายยอดลงมาเท่านั้น เพราะเป็นใบที่มีผลการศึกษาวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มูลนิธิหมอชาวบ้านมาแล้วว่าเป็นใบที่เหมาะสมมีสารต่าง ๆ ครบถ้วน