เกี่ยวกับ บริษัท เชียงใหม่ออร์แกนิค วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ที่ตั้ง

199/666 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ความเป็นมาของกิจการ

ผงเคลออร์แกนิคฟอเรสต์ ฟู้ด เป็นผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปผักเคลสด ที่เกษตกรอินทรีย์บนพื้นที่สูงผลิตขึ้นในปริมาณมากช่วงฤดูหนาว การปลูกผักอินทรีย์เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมชุมชนต้นน้ำให้ผลิตสินค้าปลอดภัยต่อผู้บริโภค ต่อตัวเกษตรกรเองและชุมชนที่อยู่อาศัย ทั้งยังช่วยดูแลรักษาแหล่งน้ำให้ปราศจากสารเคมีปนเปื้อนในแหล่งต้นน้ำ ก่อนส่งต่อไปยังชุมชนลุ่มน้ำต่อไป